FSC®

FSC® står för Forest Stewardship Council®. (Gällö Timbers registrerings nr: FSC-C107829) FSC-certifiering är grunden i ett frivilligt system som syftar till att uppmuntra ett samhällsnyttigt, miljöanpassat och ekonomiskt bruk av världens skogar.

FSC-certifierat skogsbruk innebär i Sverige bland annat att:

  • Nyckelbiotoper, skogsområden som hyser sällsynta växter och djurarter, sparas och sköts för att bevara mångfalden
  • FSC® kräver utbildning, säkerhet och arbetstrygghet för skogsarbetarna
  • Skogen sköts så den på sikt får mer av naturskogens kvalitéer. Skogen får ett betydande inslag av både lövträd och döda träd vilket är viktigt för många lavar, mossor, fåglar och insekter
  • Mångbruk präglar skogens nyttjande, dvs att virkesproduktion, renskötsel, friluftsliv, jakt, fiske och annat utnyttjande bedrivs med hänsyn till varandra och miljö
  • Licens nr FSC-C107829