skogmiljopolicy

Kvalitet och miljö » Miljöpolicy

Miljöpolicy

 

Miljöansvaret skall ingå som en naturlig del i verksamheten.

Vårt miljöarbete skall präglas av helhetssyn och bedrivas med målet att uppnå ständiga förbättringar, förebygga föroreningar samt minska vår miljöpåverkan.

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Våra anställda skall visa personligt ansvar för miljön i det dagliga arbetet, följa tillämpliga lagar avseende miljö samt gällande PEFC och FSC-krav.

Vi skall följa utvecklingen av miljöfrågorna inom branschen.

Vår miljöpolicy skall finnas tillgänglig för våra anställda och för allmänheten via vår hemsida

Vi hanterar inte råvara från kontroversiella källor. Med detta avses råvara från:

- Illegala avverkningar
- Skogar där höga bevarandevärden är hotade av skogsbruk*
- Skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks
- Skogar med genetiskt manipulerade träd
- Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke-skoglig markanvändning

*I Sverige definierat som nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition och metodik. Undantag gäller avverkningar i nyckelbiotoper i syfte att förstärka naturvärden som skett i enlighet med skogsvårdsmyndighetens rekommendation.

 

Om kännedom framkommer att råvara kommer från kontroversiella källor vidtas omedelbart åtgärder för att stoppa detta.