Med ansvar för ett hållbart skogsbruk

Vårt miljöarbete präglas av helhetssyn och bedrivs med målet att uppnå ständiga förbättringar, förebygga föroreningar och minska vår miljöpåverkan.

Natur och miljö

Miljöansvaret ingår som en naturlig del i verksamheten. Vårt miljöarbete präglas av helhetssyn och bedrivs med målet att uppnå ständiga förbättringar, förebygga föroreningar och minska vår miljöpåverkan.

Vår verksamhet styrs av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Våra anställda visar personligt ansvar för miljön i det dagliga arbetet, följer tillämpliga lagar avseende miljö samt gällande PEFC och FSC®-krav.

Dessutom följer vi utvecklingen av miljöfrågorna inom branschen.

Vi hanterar inte råvara från kontroversiella källor*.
Med det menas råvara från:

 • Illegala avverkningar
 • Skogar där höga bevarandevärden är hotade av skogsbruk**
 • Skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks
 • Skogar med genetiskt manipulerade träd
 • Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke-skoglig markanvändning

**I Sverige definierat som nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition och metodik. Undantag gäller avverkningar i nyckelbiotoper i syfte att förstärka naturvärden som skett i enlighet med skogsvårdsmyndighetens rekommendation.

*Om kännedom framkommer att råvara kommer från kontroversiella källor vidtas omedelbart åtgärder för att stoppa detta.

Social hållbarhet

Alla på sågen är viktiga och vi är en säker och jämställd arbetsplats. För oss är personers utveckling på arbetsplatsen viktig och därför en viktig del av vår företagspolitik.

 • Gällö Timber AB’s policy är att göra affärer i enlighet med tillämpliga lagar och med hög affärsetik.
 • Verksamheten bedrivs i enlighet med gällande praxis på arbetsmarknaden där kollektivavtalets bestämmelser utgör grunden för överenskommelse med arbetstagare.
 • Företaget samverkar och bedriver arbetsmiljöarbetet på ett sådant sätt att en god och säker arbetsmiljö, både fysisk och psykosocial, uppnås för alla anställda.
 • Företaget rekryterar medarbetare med god grundkompetens och arbetar för en jämställd arbetsplats.
 • Personalutveckling är en viktig del i företagets personalpolitik.

Certifikat och dokument

FSC®

FSC® står för Forest Stewardship Council®. FSC®-certifiering är grunden i ett frivilligt system som syftar till att uppmuntra ett samhällsnyttigt, miljöanpassat och ekonomiskt bruk av världens skogar.

FSC®-certifierat skogsbruk innebär i Sverige bland annat att:

   • Nyckelbiotoper, skogsområden som hyser sällsynta växter och djurarter, sparas och sköts för att bevara mångfalden
   • FSC® kräver utbildning, säkerhet och arbetstrygghet för skogsarbetarna
   • Skogen sköts så den på sikt får mer av naturskogens kvalitéer. Skogen får ett betydande inslag av både lövträd och döda träd vilket är viktigt för många lavar, mossor, fåglar och insekter
   • Mångbruk präglar skogens nyttjande, dvs att virkesproduktion, renskötsel, friluftsliv, jakt, fiske och annat utnyttjande bedrivs med hänsyn till varandra och miljö
   • Certifikat nr: 0152099
   • FSC: SAI-COC-010569
   • CW: SAI-CW-010569
   • Logolicens nr: FSC-C116182

   

 

PEFC

PEFC är en förkortning för ”Programme for the Endorsement of Forest Certification”. Syftet med PEFC Skogsstandard är att utveckla ett uthålligt skogsbruk som har god balans mellan produktion, miljö och sociala intressen.

Varför välja PEFC-certifierade produkter?

 • PEFC stödjer användning av träprodukter som ett förnyelsebart och miljövänligt material.
 • PEFC främjar ett lönsamt, miljövänligt och socialt ansvarsfullt skogsbruk.
 • PEFC garanterar effektiv kontroll av certifierad skog.
 • PEFC stöds av stora delar av det europeiska skogsbruket och har potential att bli en ledande standard.

 

 

Råvarupolicy

Gällö Timber AB ska som köpare av skogsråvara och i sin skogsbruksverksamhet, verka för att verksamheten bedrivs på ett så uthålligt sätt för miljön och för de anställda. Ladda ner Råvarupolicyn nedan.

 

Miljöpolicy

Miljöansvaret ingår som en naturlig del av vår verksamhet.